../../images/logo.jpg
项目申请及管理
 项目介绍 
 项目申请及管理 
 科技项目一览表 
 学科代码 
项目申请及管理
 
 计划项目申报、审批流程

科技处布置申报内容

填写项目申请书

↓不合格

③院科研办与校科技处初审 ← →告知理由,提出建议,修改任务书

修改后

↓合格

提请院学术委员会(或专家组)组织评审

↓合格

交科技处、报主管校长批准

向上级部门申报

签订项目内部委托书

资金到校后发经费使用手册、执行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延边大学科学技术处 版权所有 电子邮件:ybdxkjc@YBU.EDU.CN 邮政编码:133002
联系电话:0433-2732081,2732083,2732014 传真:0433-2732140 地址:吉林省延吉市公园路977号 延边大学办公楼