../../images/logo.jpg
院直属研究机构
 省部属研究机构 
 校直属研究机构 
 院直属研究机构 
院直属研究机构
 
 马研究所

科研机构名称:马研究所

科研机构负责人:鲁承

依托单位名称:延边大学农学院

主要研究方向:

1、马营养与饲料

2、马遗传育种与繁殖

3、乘用马与竞技马训练

4、马疾病

5、马具产业

 

延边大学科学技术处 版权所有 电子邮件:ybdxkjc@YBU.EDU.CN 邮政编码:133002
联系电话:0433-2732081,2732083,2732014 传真:0433-2732140 地址:吉林省延吉市公园路977号 延边大学办公楼